VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI VE STAJER PERSONEL ALACAK - Üniversiteli Yozgatlılar Derneği - ÜYODER
 
 
Ana sayfa
Üniversiteli Yozgatlılar Reklamı
  • İstanbul
    12°C
  • Ankara
    8°C
  • İzmir
    13°C
Bizi takip et : Internet Haber Facebook Internet Haber Twitter
Harita
Anasayfa
Forum
      Kpss B Lisans Haberleri
            VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI VE STAJER PERSONEL ALACAK..


  VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI VE STAJER PERSONEL ALAC..  
#b

Vakıfbank, Uzman Yardımcısı ve Stajer Memur Alımı yapacak. Uzman Yard. Maaş dışında dört ikramiye ve prim alıyor. 60 TL sınav ücreti Vakıfbank şubelerine yatırılıp dekontla en geç 30.12.2011 tarihine kadar başvurular sonlandırılacak. İşte başvuru şartları

T.C. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. UZMAN YARDIMCISI (MT-Management Trainee ) SINAVI BROŞÜRÜ
 Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuyunuz..

 I - Vakıfbank'ı Tanıyalım

 II- Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ) Yükselmelerine İlişkin Hükümler, Parasal Haklar ve Sağlanan Diğer İmkânlar

 III- Sınava İlişkin Açıklamalar

 a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar

 b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

 c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

 ç) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

 d) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı  

Erkek adayların 05.02.1982 (30 yaşını doldurmamış olmaları), bayan adayların ise 05.02.1984 (28 yaşını doldurmamış olmaları) veya sonraki bir tarihte doğmuş olmaları gereklidir.

I- VAKIFBANK'I TANIYALIM
 Vakıfbank, 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı özel kanunla ve 50.000.000 TL sermaye ile anonim ortaklık olarak kurulmuştur. 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçen Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2,5 Milyar TL.dir.

 Bankamız sermayesinin %25.20'si, Kasım'2005 tarihinde halka arz edilmiş ve İMKB-30'da işlem görmekte olup, kalan sermayenin % 43'ü Vakıflar Genel Müdürlüğü mazbut vakıflara, % 15.64'ü mülhak vakıflara, % 16.10'u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı'na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir.

 Bankamızın Genel Müdürlüğü İstanbul'dadır. Yurt genelinde (16) Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

 2011/Haziran sonu itibariyle; aktif büyüklüğü 86 Milyar TL, mevduat hacmi 53 Milyar TL, kredi hacmi 52 Milyar TL, öz kaynakları 9 Milyar TL düzeyine ulaşmıştır.

 Halen 12.240 çalışanı, yurt içine yayılmış 581 şubesi, 96 bağlı şubesi, yurtdışı 3 şubesi ve 2495 adet ATM'si, internet ve telefon bankacılığı ile geniş bir dağıtım kanalına sahip olan Vakıfbank; ülkemizin her halükarda ilk 5 büyük bankası içerisinde yer almaktadır.

II- UZMAN YARDIMCISI (MT-Management Trainee) YÜKSELMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER, PARASAL HAKLAR VE SAĞLANAN DİĞER İMKANLAR

 Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) olarak görev yapacak personel, 3 yıllık görev süreleri sonunda yapılan performans değerlendirmesi sonucuna göre yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Uzmanlığa atanırlar. Yeterlik sonrası 5 yıllık bekleme süresi sonunda yükselmesi uygun görülenler Müdür Yardımcısı olarak atanırlar. Bu süre, personelin performansına göre 3 yıla kadar indirilebilmektedir.

 Bankamızda tüm parasal haklar günün ekonomik koşullarına göre ayarlanmaktadır. Bankamızca Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) aylık ücret, özel uzmanlık tazminatı, yılda 4 maaş ikramiye, şehir dışı görevlerde harcırah ve Bankamız Yabancı Dil Yönetmeliği esasları dahilinde yabancı dil bilgisi olanlara tazminat ödenmektedir. Ayrıca, Bankamız Kuruluş Kanunu ve Ana Sözleşmesi gereğince yılda bir kere azami üç maaş tutarında temettü (kar payı) ödemesi yapılabilir.

 Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) unvanlı personel ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, Sağlık Yönetmeliğimiz hükümleri çerçevesinde özel ve resmi sağlık kuruluşlarında tedavilerini yaptırabilmektedirler.

III- SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

 Bankamızın İstanbul ilindeki Şubeleri ağırlıklı olmak kaydıyla, ihtiyaç duyduğu diğer il veya ilçelerde değerlendirilmek üzere;

 Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) olarak Satış/Pazarlama rollerine atanacaklar, Bankamızın mevcut ve yeni açılan şubelerinde, görev yapmak üzere istihdam edileceklerdir.

 Sınava çağrılacak adayların başvuruları değerlendirilirken; Sınav ücretini ödemek suretiyle, sınava başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.

 Buna göre;

a) Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranılan Şartlar:

 Sınava başvurmak isteyen adayların;

 1- T.C. vatandaşı olmaları,

 2- Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamaları,

 3- Yazılı sınav tarihi itibariyle; Erkek adayların 05.02.1982 (30 yaşını doldurmamış olmaları), bayan adayların ise 05.02.1984 (28 yaşını doldurmamış olmaları) veya sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

 4- Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya en az bir yıl erteletmiş olmaları, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

 5- Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev almaya ve görevin gerektirdiği seyahatleri yapmaya elverişli olmaları,

 6- En az 4 yıllık eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların; Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi, Aktüerya, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik bölümleri mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eş değerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

 7- Personel alımı planlanan yerler internet sayfamızda "Uzman Yrd. (MT) Pozisyonu için Personel Alımı Planlanan Yerler" adı altında linkte ve Başvuru Formunda yer almakta olup, adayların tercih ettikleri ilde ikamet ediyor olmaları veya ikamet etmeyi kabul etmeleri, birden fazla il tercihinde bulunulamayacağının bilinmesi,

 8- Daha önce Bankamızın yaptığı işe alımla ilgili sınavların herhangi birinde, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, gerekmektedir.

 NOT: Bankamızın eş zamanlı açmış olduğu Stajyer Memurluk sınavının da olması nedeniyle, adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Ancak başvuru süresi bitimine kadar, kendisinin belirlediği bir şifre ile sistem üzerinden, ilgili pozisyonun başvuru şartlarını taşımak kaydıyla, pozisyon değişikliği ve diğer bilgilerde güncelleme yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonra gelecek değişiklik talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:

Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesince, 05/02/2012 (Pazar) günü Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 30/01/2012 (Pazartesi) tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin "http://sinav.anadolu.edu.tr" adresinden T.C. kimlik numaralarını girerek "Sınav Giriş Belgesi"ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati, Sınav Giriş Belgesi'nde belirtilecektir.

 Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında "http://sinav.anadolu.edu.tr" adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet) ve yeterli kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları:

 Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır.

 Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.

 -Sınav Konuları:

 a) GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR

 b) YABANCI DİL: (İngilizce, Fransızca veya Almanca)

 c) EKONOMİ: Makro ve Mikro Ekonomi.

 ç) HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra-İflas, Şirketler Hukuku.

 d) MUHASEBE: Genel Esaslar, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Denetim İlkeleri ve Bilanço Analizi.

 e) MALİYE: Kamu Maliyesi, Maliye Teori ve Politikası.

 f) MÜHENDİSLİK: İşletme ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konuları.

 g) İSTATİSTİK: Genel İstatistik konuları
Bölümler    
Zorunlu Konular    
Seçmeli Konular
     
Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve End.İlişk ., Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi vs. ile Aktüerya , Yönetim Bilişim Sistemleri         
Hukuk ve Ekonomi    
Muhasebe veya Maliye
     
Endüstri ve İşletme Mühendisliği         
Endüstri ve İşletme Mühendisliği ile ilgili mühendislik konuları    
Yok
     
Genel İstatistik konuları ve Ekonomi    
Yok

İstatistik
           -Sınavda Başarı Esası:

 Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için, sınava girdikleri her bir yazılı sınav konusundan ve sözlü sınavdan, 100 üzerinden en az 50 veya daha fazla puan almaları ve ortalama puanlarının ise 65 veya daha fazla olması gerekmektedir. Herhangi bir sınav konusundan 100 üzerinden 50'nin altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

 Başvuruda bulunan adaylarda yabancı dil sınav sonucu ortalamaya dahil edilmeyecektir. Bununla birlikte, adayların sözlü sınava çağrılabilmesi için 2010 veya 2011 yıllarında yapılmış olan KPDS'den en az 70, TOEFL (IBT) sınavından en az 77 veya TOEFL (PBT) sınavından en az 547 puan almış olmaları ve mülakat sınavı öncesinde bunu belgelemeleri halinde, Yabancı Dil Sınavından başarılı sayılmaları, ancak bu belgelere sahip olmayanların ise yapılacak Yabancı Dil Sınavında 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

d)Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi:

 Adayların, Bankamızın "http://www.vakifbank.com.tr" adresinde yer alan "Sınav Başvuru Formu"nu en geç 30/12/2011 (Cuma) günü, saat 18.00'a kadar on-line erişim suretiyle doldurmaları gerekmektedir. Adaylar, sistem üzerinden kendilerinin belirleyeceği bir şifre ile önce kayıt olacak ve başvurusunu yapacak, sonra bu şifre ile başvuru süresince gerekli güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonraki değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile şahsen ya da posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınava başvuran her adaydan 60.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir (Bankamız personeli dahil). Sınav ücretini başvuru süresi içerisinde yatırmayan adayın başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. (Adayın sınav ücretini Bankamız Şubelerinden yatırması ve on-line erişim suretiyle internet sitemizden başvuru yapması gerekmektedir.)

 Adaylardan; Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyenler ile başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıranların, yazılı sınava katılmaktan vazgeçenlerin ve birden fazla sınav ücreti yatıranların yatırdıkları bedeller kesinlikle iade edilmeyecektir.

Sınav ücreti; 19/12/2011 (Pazartesi) günü itibariyle, 30/12/2011 (Cuma) günü saat 17.00'a kadar tüm Vakıfbank Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavın bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. EFT ve havale kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 Sınava başvuru aşamasında adaylardan herhangi bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup, adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu "Sınav Başvuru Formunda" belirttiği bilgilerin doğruluğu varsayımı ile hareket edilecektir.

 e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı:

 Sözlü sınava, sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü Sınavın tarihi/saati, sınavın yapılacağı yerin adresi ve sözlü sınav öncesi istenilen belgeleri içeren bilgiler yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca Bankamızca duyurulacaktır.

 Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

 DİKKAT ÖNEMLİDİR

 Sınavı kazanan adayların, ibraz edecekleri belgelerin içeriği ile sınava başvururken doldurduğu "Sınav Başvuru Formu"nda belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da yalan beyanların bulunması halinde, aday; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış sayılacağını, ayrıca Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın kişi başına düşen maliyetini talep etme hakkının saklı kaldığını, kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt etmiş sayılır

       


Rep Gücü : [+]
Nerden :
Yaş :
Cinsiyet :
Paylaşım : 1,6
Tecrübe : % 0
Güç : % 1,6
Son Giriş :  
19.12.2011 11:43:26Mesaj Yazabilmek İçin Lütfen Kayıt Olun.
Veya Giriş Yapın.

Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Forum kurallarına aykırı başlıkları yetkililere bildirebilirsiniz
Bu forumdan dosya indiremezsiniz
Copyright © 2011 www.uyoder.com ÜYODER
 
 

YOZGATLI"Copyright ©2008 - 2011 www.uyoder.com